facility

ศรีผลา แอมบูลาทอรี่แคร์ เปิดให้บริการในปี 2014 โดยเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แบบผู้ป่วยนอกและสังเกตอาการ ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและความงาม

เราพัฒนาการบริการทางการแพทย์ให้ได้ตามระดับมาตรฐานสากล และได้การรับรองคุณภาพจาก Joint Commission International (JCI) ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นองค์กรแห่งความปลอดภัย เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ ยาและเวชภัณฑ์ ที่พร้อมใช้ในการรักษาพยาบาลและทางด้านสุขภาพ และความงาม เป็นองค์กรเล็กที่เติบโตอย่างมั่นคง ได้รับการยอมรับจากผู้ที่มาใช้บริการ รวมทั้งได้รับการยอมรับจากพันธมิตรธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนา


คุณหมอ